Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyZamestnanci z OPP

Školenie zamestnancov OPP

V zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa školenie zamestnancov z ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP) vykonáva raz za 24 mesiacov pokiaľ štatutárny orgán neurčí kratšiu lehotu. Školenie vykonáva technik PO.

V rámci školenia oboznámime zamestnancov : 

  • s požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch
  • so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch objednávateľa
  • s výkladom o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi
  • s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
  • so spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu

Školenie zamestnancov z OPP rozdeľujeme na:

  • vstupné školenie (vykonáva sa pri nástupe zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
  • periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za 24 mesiacov, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia) 

Zamestnanci nedostávajú zbytočné a nezmyselne zdĺhavo podávané informácie o tom s čím sa nemôžu na svojej pracovnej pozícii stretnúť.

V prípade záujmu o vykonanie školenia vašich zamestnancov alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Go to top