Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyViazač bremien

Kurz viazačov bremien

Určite viete, že každá osoba, ktorá upína alebo nejakým iným spôsobom uväzuje bremeno pomocou viazacích prostriedkov môže túto činnosť vykonávať iba pokiaľ je na túto činnosť odborne spôsobilá a svoju odbornú spôsobilosť vie preukázať platným preukazom vydáným akreditovanou osobou.

Odbornú spôsobilosť viazača bremien môže získať každá zdravotne spôsobilá plnoletá osoba svojou účasťou v niektorom z našich kurzov, ktoré organizujeme v priebehu celého kalendárneho roka.

Základný kurz vykonávame v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., vyhl. MPSVaR SRč. 356/2007 Z.z. a STN. Počas základného kurzu sú každému účastníkovi poskytnuté informácie:

1. všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien

2.  osobitných požiadaviek 

  • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
  • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,
3. praktická časť. 

Každú účastník našeho kurzu je schopný po jeho úspešnom ukončení samostatne vykonávať pracovnú činnosť viazača bremien. Svoju odbornú spôsobilosť preukazuje preukazom, ktorý mu vydáme na základe úspešného overenia vedomostí. Preukaz platí v celej EÚ, u všetkých zamestnávateľov a je majetkom osoby, ktorej meno a priezvisko je v ňom uvedené.

 

Opakované vzdelávanie viazačov bremien sa vykonáva v intervale 1 x za 12 mesiacov v zmysle STN. Počas opakovaného vzdelávania sú každému viazačovi bremien poskytnuté nasledovné informácie:

1. všeobecných požiadaviek týkajúcich sa výkonu činnosti viazača bremien

2.  osobitných požiadaviek

  • so zameraním na prevádzku a obsluhu zdvíhacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,
  • viazania, zavesovania a uchopenia bremien vrátane zásad komunikácie s obsluhou zdvíhacieho zariadenia,

Každému viazačovi bremien, ktorý uspeje pri overení vedomostí bude účasť na opakovanom školení vyznačená v jeho preukaze.

 

Aktualizačnú odbornú prípravu viazačov bremien vykonávame v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. Každý viazač bremien je povinný absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu minimálne 1 x za 5 rokov. Pokiaľ nedodrží tento termín jeho preukaz stráca v zmysle zákona platnosť. Každému účastníkovi aktualizačnej odbornej prípravy sú poskytnuté nasledovné informácie: 

1.  zmeny v požiadavkách všeobecné požiadavkách týkajúcich sa výkonu činnosti viazačov bremien 

2.  zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa problematiky vyhradených technických zariadení zdvíhacíchso zameraním na prevádzku a obsluhu zdvívacieho zariadenia týkajúce sa výkonu činnosti viazača bremien,

3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti viazačov bremien. 

 

V prípade záujmu o zistenie ceny si pozrite Cenník školení alebo nás kontaktujte e-mailom prípadne telefonicky a vyžiadajte si cenovú ponuku.

 

Výchovu a vzdelávanie vykonávame na základe akreditácie NIP, ktorý nám na túto činnosť vydal oprávnenie.

V prípade záujmu o účasť v niektorom z našich kurzov viazačov bremien nás neváhajte kontaktovať.

Go to top