Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyVedúci zamestnanci z BOZP

Školenie vedúcich zamestnancov BOZP

 

Vzdelávanie vedúcich zamestnancov je jednou z povinností zamestnávateľa v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení zmien a doplnkov. V rámci tohto vzdelávania vedúci zamestnanci nadobudnú vedomosti o to, že povinnosti zamestnávateľa sú i ich povinnosťami. Ďalej sa dozvedia ako majú riešiť konkrétne situácie.

Účelom školenia vedúcich zamestnancov je ich oboznámenie s: 

  • organizačnou štruktúrou spoločnosti na úseku BOZP
  • príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci a zásadami bezpečného správania na pracovisku a bezpečnými pracovnými postupmi
  • vyskytujúcimi sa predvídateľnými nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou proti nim
  • oboznámenie sa s rozmiestnením prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov bezpečnosti práce na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu
Školenie vedúcich zamestnancov sa rozdeľuje na:
  1. vstupné školenie (vykonáva sa pri nástupe vedúceho zamestnanca do zamestnania pred zaradením na pracovisko)
  2. periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za dva roky, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia)
  3. školenie pri preradení na inú funkciu (vykonáva sa pri preradení zamestnanca na pracovnú pozíciu "vedúci zamestnanec" alebo na inú funkciu - prácu, mení charakter práce a samozrejme aj riziká práce)

Výsledkom a zároveň prínosom zo školenia vedúcich zamestnancov je pre zamestnávateľa:

  • zníženie počtu pracovných úrazov
  • vyššia produktivita práce

Školenia vedúcich zamestnancov vykonávame na základe akreditácie Národného inšpektorátu práce, ktorý nám na túto činnosť vydalo oprávnenie.

V prípade záujmu o vykonanie školenia vašich vedúcich zamestnancov alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Go to top