Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyProtipožiarne hliadky

Odborná príprava protipožiarnych hliadok

V zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa vykonáva odborná príprava členov protipožiarnych hliadok. Odborná príprava sa skladá z teoretickej a z praktickej časti.  Odbornú prípravu vykonáva technik PO.

Protipožiarna hliadka
Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky je ich oboznámiť s: 

  • jej úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracoviskách,  s dokumentáciou ochrany pred požiarmi a so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci
  • rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie

Protipožiarna hliadka pracoviska
Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky pracoviska je ich oboznámiť s:

  • jej úlohami, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracovisku, s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi na pracovisku,  so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci
  • rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, požiarnotechnických zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie a so súčinnosťou s hasičskou jednotkou

Protipožiarna asistenčná hliadka
Účelom odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky je ich oboznámiť s:

  • pokynmi vydanými štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo zodpovedným vedúcim fyzickej osoby – podnikateľa
  • prihliadnutím na podujatie alebo činnosť, na ktorú je protipožiarna asistenčná hliadka zriadená

V prípade záujmu o vykonanie odbornej prípravy Vašich protipožiarnych hliadok alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Go to top