Hotline: +421 905 589 921     

HomeŠkolenia a kurzyMimopracovný čas z OPP

Školenie mimopracovný čas OPP

V zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi (ďalej len OPP) v mimopracovnom čase vykonáva raz za 12 mesiacov pokiaľ štatutárny orgán neurčí kratšiu lehotu. Školenie vykonáva technik PO.

V rámci školenia oboznámime zamestnancov : 

  • miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc
  • rozmiestnením a so spôsobom použitia prenosných hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia
  • rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním, s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov
  • ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase

Školenie zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase rozdeľujeme na:

  • vstupné školenie (vykonáva sa vymenovaní zamestnanca do pozície zamestnanca zabezpečujúceho OPP v mimopracovnom čase)
  • periodické školenie (vykonáva sa minimálne raz za 12 mesiacov, jeho periodicitu si môže skrátiť zamestnávateľ podľa svojho uváženia) 

Zamestnanci nedostávajú zbytočné a nezmyselne zdĺhavo podávané informácie o tom s čím sa nemôžu na svojej pracovnej pozícii stretnúť.

V prípade záujmu o vykonanie školenia vašich zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Go to top