Hotline: +421 905 589 921     

Technik požiarnej ochrany

Výkon činnosti technika požiarnej ochrany (ďalej len technika PO ) vykonávame od roku 2000, čo je už viac ako 10 rokov. Za toto obdobie sme naše služby poskytli pre množstvo spokojných obchodných partnerov.

 

V prevádzkach kde sme pôsobili a kde i pôsobíme orgány štátneho dozoru vykonali niekoľko desiatok inšpekcií, previerok a kontrol (ďalej len kontrola). Pri týchto kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by boli vážne ohrozovali ochranu pred požiarmi (ďalej len OPP) alebo pre ktoré by musela byť nebodaj zastavená prevádzka. Väčšinou to bolo bez nedostatkov alebo iba s drobnými nedostatkami. Na základe tohto môžeme s hrdosťou konštatovať, že v prevádzkach v ktorých sme sa starali o oblasť OPP nebola uložená žiadna pokuta alebo sankcia. Toto konštatovanie môžeme ponúknuť ako záruku za kvalitu našich služieb výkonu činnosti technika PO dodávateľským spôsobom. 

 

Výkon činnosti technika PO dodávateľským spôsobom vykonávame na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho technika PO, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska OPP. Medzi tieto úkony patrí najmä:

 

- vstupný audit stavu OPP (vykonáva sa na začiatku nášho pôsobenia),

- vypracovanie interných smerníc a implementovanie systému riadenia OPP,

- školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov z BOZP,

- odborné školenia členov protipožiarnych hliadok,

- preventívne protipožiarne prehliadky v dohodnutých lehotách (minimálne 1 x za 6 mesiacov),

- aktualizácia interných smerníc OPP,

- pravidelné vyhodnotenie účinnosti systému OPP.

 

Výsledkom našej práce (dodávateľskej činnosti technika PO) je zníženie počtu drobných požiarov a zlepšenie dodržiavania predpisov o OPP vo Vašej spoločnosti. Zníženie Vašich nákladov na prípadné odstraňovanie príčin vzniku požiarov a v nepochybnej miere i zvýšenie produktivity práce.

Ceny výkonu našej dodávateľskej činnosti nájdete v Cenníku služieb.

Go to top