Hotline: +421 905 589 921     

Koordinátor BOZP

Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z.. v § 14 predpisuje stavebníkovi (investorovi)  stavby povinnosť,  aby vymenoval jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

 

Túto službu Vám na základe našej odbornej spôsobilosti ponúkame v plnom rozsahu a v súlade s NV č. 396/2006 Z.z. vykonávať.

 

Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori), na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktorú bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Podľa stanoviska Národného inšpektorátu práce - neznamená zadanie zákazky "generálnemu dodávateľovi" stavby z hľadiska investora (stavebníka), že sa jedná o stavbu realizujúcu jedným zhotoviteľom. Rozhodujúce je skutočný stav a teda počet podnikateľských subjektov podieľajúcich sa na stavbe. 

Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie. 

Koordinátor bezpečnosti behom prípravy stavby:

 • vypracuje pre Vás Plán BOZP na stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami a jednotlivé postupy pri realizácii
 • ohlási za Vás zahájenie stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce (po vystavení poverenia)
 • v prípade záujmu Vám bude nápomocný pri výberu zhotoviteľov na základe posúdení stavu zabezpečenia BOZP a OPP pri jednotlivých požadovaných činnostiach stavebníkom
 • Je pre Vás schopný dodať všetky potrebné prostriedky pre zahájenie stavených prác z oblasti BOZP a OPP
 • V prípade záujmu Vám bude nápomocný pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP.

Koordinátor bezpečnosti pri realizácii stavby:

 • koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činnosti vykonávaní na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania
 • sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov
 • spolupracuje pri stanovení času potrebného k bezpečnej realizácii jednotlivých prác alebo činností 
 • dáva podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa doporučuje technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať
 • kontroluje zabezpečenie obvodu staveniska, vrátane vstupov a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným osobám
 • sleduje, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov, prípadne upravuje Plán BOZP podľa skutočnosti
 • zúčastní sa kontrolnej prehliadky stavby, ku ktorej bol stavebník prizvaný stavebným úradom
 • navrhne termíny kontrolných dní k dodržiavaniu Plánu BOZP za účasti zhotoviteľov
 • spolupracuje so zástupcami zamestnancov pre oblasť BOZP, s príslušnými odborovými organizáciami, poprípade s fyzickou osobou vykonávajúcu technický dozor stavebníka
 • vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.

Orientačné ceny za výkon koordinácie nájdete v našom cenníku.

V prípade záujmu o naše služby koordinátora bezpečnosti alebo v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

Go to top