Hotline: +421 905 589 921     

HomeNaše službySlužby BOZPDokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP

Vypracovanie dokumentácie z oblasti BOZP je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v zmysle zákona o BOZP. Túto povinnosť Vám pomôžeme splniť tým, že Vám povinnú dokumentáciu vypracujeme a dodáme v dohodnutej lehote.

Základná dokumentácia:   

 • Koncepcia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Program realizácie koncepcie BOZP
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám
 • Zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom
 • Hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia
 • Posúdenie rizika pre všetky činnosti
 • Zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Postup prideľovania osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Vnútorný predpis pre poskytovanie umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov
 • Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku
 • Vnútorný predpis o zákaze fajčenia
 • Plán pravidelného oboznamovania a vzdelávania zamestnancov
 • Postup pre prípad záchranných prác a evakuácie
 • Postup pre prípad vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci (Traumatologický plán)
 • Vnútorný predpis o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
 • Záznam o kontrole požitia alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok 
 • Vnútorný predpis o oznamovaní vzniku udalostí
 • Menovací dekrét zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť

Ďalšia dokumentácia:

 • Bezpečné pracovné postupy
 • Dopravno-prevádzkový poriadok
 • Prevádzkový predpis kotolne
 • Prevádzkový predpis vzduchotechnického zariadenia
 • Prevádzkový predpis na používanie tlakových hadíc pri zváraní
 • Záznam o kontrole tlakových hadíc používaných pri zváraní
 • Predpis na určenie väčšieho množstva tlakových fliaš na pracovisku
 • Prevádzkový predpis na používanie ručného paletového vozíka
 • A mnoho ďalších dokumentov podľa individuálnych požiadaviek

Dokumentáciu dodáme jeden krát v tlačenej forme. V prípade dohody môžeme dodať dokumentáciu i iným pre obe strany vhodným spôsobom.

Orientačnú cenu za vypracovanie dokumentácie BOZP si môžete pozrieť v cenníku služieb BOZP.

Pokiaľ máte záujem o základnú dokumentáciu, prípadne o niektorý z ďalších dokumentov, neváhajte nás kontaktovať a môžeme sa dohodnúť na podrobnostiach.

Go to top