Hotline: +421 905 589 921     

HomeNaše službySlužby BOZPAutorizovaný bezpečnostný technik

Autorizovaný bezpečnostný technik (ABT)

Výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej len ABT) vykonávame už od roku 2000. Vtom čase to bolo v zmysle ešte dnes už neplatného zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP. Do roku 2006 mal výkon tejto činnosti názov "technik BOZP".

S výkonom dodávateľskej činnosti ABT máme viac ako 11 ročné skúsenosti. Za toto obdobie sme naše služby poskytli pre množstvo spokojných obchodných partnerov. 

V prevádzkach našich zmluvných partnerov orgány štátneho dozoru vykonali niekoľko desiatok inšpekcií, previerok, kontrol a šetrení (ďalej len kontrola). Pri týchto kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by vážne ohrozovali BOZP alebo pre ktoré by musela byť nebodaj zastavená prevádzka. Väčšinou tieto kontroly boli bez nedostatkov alebo iba s drobnými nedostatkami. Na základe tejto skutočnosti môžeme s hrdosťou konštatovať, že v prevádzkach v ktorých sme sa starali o oblasť BOZP nebola uložená žiadna pokuta prípadne iná sankcia.Toto konštatovanie môžeme ponúknuť ako záruku za kvalitu našich služieb pri vykonávaní činnosti ABT dodávateľským spôsobom.

Výkon činnosti ABT dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy.

Každý náš obchodný partner má prideleného svojho ABT, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska BOZP. Medzi tieto úkony patrí najmä:

- vstupný audit BOZP (vykonáva sa na začiatku nášho zmluvného vzťahu),

- vypracovanie interných smerníc a implementovanie systému riadenia BOZP,

- školenie zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov z BOZP,

- previerky BOZP v dohodnutých lehotách,

- spoločná previerka BOZP (v spolupráci s PZS, zástupcami zamestnávateľa, zástupcami zamestnancov),

- aktualizácia interných smerníc BOZP,

- pravidelné vyhodnotenie účinnosti systému BOZP. 

Výsledkom našej práce (dodávateľskej činnosti ABT) je zníženie počtu pracovných úrazov, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov vo Vašej spoločnosti. Zníženie Vašich nákladov na pracovnú neschopnosť zamestnancov a v nepochybnej miere i zvýšenie produktivity práce.

Ceny výkonu našej dodávateľskej činnosti nájdete v Cenníku služieb.

 

Sme flexibilný

Ešte nemáte riešenú oblasť BOZP prostredníctvom bezpečnostného alebo autorizovaného bezpečnostného technika?

Istejšie a určite i výhodnejšie je objednať si na riešenie tejto oblasti odborníkov.

Zistite si u nás koľko by Vás stálo takéto riešenie.

Nezáväzná cenová kalkulácia

Go to top