Hotline: +421 905 589 921     

HomeNaše službyPracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Zákonom NR SR č. 204/2014 Z.z. vstúpili 1. augusta 2014 do platnosti zmeny zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Hlavné zmeny tejto legislatívnej úpravy sa týkajú preventívneho pracovného lekárstva a konkrétne výkonu činností pracovnej zdravotnej služby.

Táto novela zaviedla povinnosť každému zamestnávateľovi aby riešil činnosť pracovnej zdravotnej služby a to jednou z nasledovných možností:

-       odborným zamestnancom

-       dodávateľsky (zmluvou s odborne spôsobilým dodávateľom)

 

Pri dodávateľskej činnosti môže zamestnávateľ využiť jednu z nasledovných možností:

-       fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na pracovnú zdravotnú službu (§ 30b) pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie až štvrtej kategórie,

-       fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, 34c) poskytujúcim zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie,

-       fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá je verejným zdravotníkom, alebo právnickou osobou, ktorá má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34d) na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami a má zodpovedného zástupcu, ktorý je verejným zdravotníkom a má živnostenské oprávnenie podľa osobitného predpisu34d) na vykonávanie dohľadu nad pracovnými podmienkami, pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, alebo

-       fyzickou osobou - podnikateľom, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom 34e) alebo fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby, 34f) na výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa odseku 5 pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie.

 

Táto novela umožnila, aby autorizovaný bezpečnostný technik, bezpečnostný technik alebo právnická osoba oprávnená na výkon bezpečnostnotechnickej služby vykonávala niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby. V definícii je použité slovo „niektoré“ ale sú to vlastne všetky u zamestnávateľoch u ktorých nie sú vykonávané práce zaradené do 3. a 4. kategórie (čiže rizikové práce).

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba uvedená vyššie v podčiarknutom texte samostatne vykonáva nasledovnú činnosť pracovnej zdravotnej služby:

(1) Pracovná zdravotná služba vykonáva zdravotný dohľad najmä tým, že

a) hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov [§ 30 ods. 1 písm. h)],

b) zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,

c) hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,

d) vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,

f) podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,

g) poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri

1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,

2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,

3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,

h) zúčastňuje sa na

1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,

i) spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,

 

Pokiaľ ešte nemáte splnenú povinnosť zabezpečiť u Vás vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, vieme Vám s touto povinnosťou pomôcť.

A preto neváhajte a kontaktujte nás.

Go to top