Hotline: +421 905 589 921     

HomeInformacné materiálySprávyFajčenie v areáli školy

Fajčenie v areáli školy

Na Národný inšpektorát práce sa obrátili zástupcovia jednej zo stredných odborných škôl s otázkou, týkajúcou sa fajčenia v areáli školy. Otázka sa týkala objasnenia, či je možné vyhradiť miesto na fajčenie pre zamestnancov v areáli školy (vo dvore), aby fajčiari, ktorí počas pracovnej doby nesmú opustiť pracovisko  a nesmú fajčiť v budove školy, mohli fajčiť na vyhradenom mieste a ak áno, či by toto miesto mohli využívať aj študenti, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.

 

Zákon 377/2004 Z. z., o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 7 ods. 1 písm. c) taxatívne ukladá zákaz fajčenia v základných školách, stredných školách a v školských  zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk. Zákon nehovorí konkrétne o zákaze fajčenia v areáli stredných škôl.

Problematiku fajčenia rieši aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ktorý kompetenčne spadá pod orgány inšpekcie práce. Tento v § 6 ods. 5 hovorí o povinnosti zamestnávateľa vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu, ako aj zákazu fajčenia na pracoviskách.

Zastávame názor, že takáto možnosť je v súlade s legislatívou, pokiaľ vyhradené miesto bude spĺňať všetky bezpečnostné požiadavky a zásady ochrany pred požiarmi. Fajčenie študentov, aj keď už dovŕšili vek 18 rokov, je vhodné vylúčiť napríklad vnútorným poriadkom školy, ktorý by zakazoval fajčenie študentov vo všetkých priestoroch školy, vrátane jej areálu.

Zdroj text: www.nip.sk

Go to top