Hotline: +421 905 589 921     

Fajčenie v areáli školy

Na Národný inšpektorát práce sa obrátili zástupcovia jednej zo stredných odborných škôl s otázkou, týkajúcou sa fajčenia v areáli školy. Otázka sa týkala objasnenia, či je možné vyhradiť miesto na fajčenie pre zamestnancov v areáli školy (vo dvore), aby fajčiari, ktorí počas pracovnej doby nesmú opustiť pracovisko  a nesmú fajčiť v budove školy, mohli fajčiť na vyhradenom mieste a ak áno, či by toto miesto mohli využívať aj študenti, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.

Čítať ďalej: Fajčenie v areáli školy

43. týždeň roka - európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravi pri práci

V Európskej únii je 43. kalendárny týždeň kalendárneho roka každoročne vyhlásený za Európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej európsky týždeň). Jeho hlavným cieľom je prispievať k zlepšovaniu bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách.

Čítať ďalej: 43. týždeň roka - európsky týždeň pre bezpečnosť a ochranu zdravi pri práci

Výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku

Viac krát sa nám už stalo, že sme dostali požiadavku na vykonanie výchovy a vzdelávania pre osoby nehovoriace slovenským jazykom. Je možné výchovu a vzdelávanie vykonávať v cudzom jazyku ako slovenskom?

Čítať ďalej: Výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku

Kontrola požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok u zamestnancov

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 12 ods. 2 písm. k) povinnosť zamestnanca nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce.

Čítať ďalej: Kontrola požívania alkoholu, omamných a psychotropných látok u zamestnancov

Používanie OOPP viacerými zamestnancami

Často sa nám pri našej práci stáva, že zamestnávateľ by chcel aby jeden osobný ochranný pracovný prostriedok (ďalej len OOPP) používalo viac zamestnancov. Je to možné?

Čítať ďalej: Používanie OOPP viacerými zamestnancami

Strana 1 z 5

Go to top