Hotline: +421 905 589 921     

HomeInformacné materiályHorúčavy a ochranná prilba

Horúčavy a ochranná prilba

Je povinnosťou zamestnancov používať na stavbách ochrannú prilbu počas letných horúčav, kedy jej používanie zhoršuje celkový komfort a zvyšuje pocit horúčavy?

 

Povinnosť poskytovať zamestnancom vhodné osobné ochranné pomôcky (ďalej OOPP) je ustanovená zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z. ) v § 6 ods. 2, v § 9 ods. 1 písm. d) a požiadavky na poskytovanie a používanie OOPP sú uvedené v nariadení vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej nariadenie vlády). Príloha 3. nariadenia vlády uvádza zoznam prác, pri ktorých sa vyskytujú nebezpečenstvá, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca. Ochranná prilba sa poskytuje pri vykonávaní stavebných prác, najmä prácach na lešení a vo výškach, pod nimi alebo v ich blízkosti, pri montáži a demontáži debnenia a lešenia, pri montážnych a inštalačných prácach, pri demolačných prácach. Tiež práci v jamách, výkopoch, šachtách a tuneloch a ďalších činnostiach, ktoré sú uvedené v prílohe v časti 1. Ochrana hlavy.  Poskytnutie a používanie ochrannej prilby sa vyžaduje, pokiaľ sa hodnotením rizík preukáže, že na danom pracovisku pri danej pracovnej činnosti je nebezpečenstvo poranenia hlavy.

Pri poskytovaní OOPP je zamestnávateľ povinný vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia. Zároveň je povinný určiť podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 nariadenia vlády musí byť osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, zdravotne neškodný a musí zabezpečovať účinnú ochranu pred existujúcimi nebezpečenstvami a predvídateľnými nebezpečenstvami, pričom sám nesmie zvyšovať riziko. V zmysle § 4 nariadenia vlády zamestnávateľ posudzuje riziko, hodnotí nebezpečenstvá a posudzuje vhodnosť poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov vždy, ak sa zmenia nebezpečenstvá najmä v dôsledku zmeny technológie alebo organizácie práce, alebo zmeny pracovných podmienok. Nadmerne vysoké teploty, ktoré spôsobujú vysoké prehriatie a prípadné zdravotné problémy, možno považovať za dočasne zmenené pracovné podmienky, čo treba zohľadniť v hodnotení rizík. Zamestnávateľ je povinný prehodnotiť zoznam poskytovaných OOPP vždy po posúdení vhodnosti poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa § 4 ods. 2.

Do riešenia konkrétnej situácie je vhodné zapojiť aj zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť, pokiaľ takýto pôsobí na danom pracovisku.

Pri práci vonku počas extrémnych horúčav vhodným organizačným opatrením môže byť úprava pracovného času, napr. posunutím začiatku pracovnej doby na skoršie ranné hodiny, zaradenie prestávky v práci počas najväčších horúčav, príp. skrátenie pracovnej doby. Opatrenia možno konzultovať s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, ktoré  zo zákona vykonávajú dohľad nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracoviskách tak, aby nebolo ohrozené zdravie zamestnancov.

Zdroj: www.nip.sk

 

Go to top